2.3 Legemiddelbruk og feilbruk

legemiddel-23

Compliance

Compliance betyr samsvar mellom det legen sier til pasienten at han skal ta av legemidler, og det pasienten faktisk tar. Høy compliance betyr at pasienten klarer å ta legemiddelet slik legen har forskrevet det, mens lav compliance betyr at de ikke klarer dette. Det er mange forhold som påvirker compliance. Noen har sikkert opplevd å komme hjem til en ny pasient og funnet enorme legemiddellagre. Pasienten har hentet legemidlene på apoteket, men ikke brukt dem. Eller man opplever pasienter som har brukt mye mer enn forventet fordi de ikke har klart å holde styr på hva de skal ta. God compliance avhenger ofte av antall legemidler pasienten må forholde seg til, og hvor ofte de må ta en dose. Men det er også avhengig av hvor mye kunnskap pasienten har om egen sykdom og om legemidlene som skal tas, de må forstå konsekvensene av behandlingen. Når du som pleiepersonell skal hjelpe pasienten med legemidlene vil pasientens compliance også være avhengig av deg. Sviktende rutiner og mangelfull oppfølging ved legemiddelutdeling kan gi lav compliance. Husk: Medisinen er ikke gitt før den er tatt!

Det kan være flere årsaker til at en pasient ikke tar legemiddelet som legen har forskrevet, for eksempel:

  • husker ikke å ta dosen
  • klarer ikke å svelge tabletter
  • klarer ikke å åpne legemiddelboksene
  • vil ikke be om hjelp

Dette er ting dere som pleiepersonale i hjemmet vil kunne se. Opplever du en slik situasjon, bør du diskutere situasjonen med dine overordnede som igjen vil kontakte pasient / pårørende og behandlende lege. Det er viktig at du ikke alene begynner å ordne opp i legemidler og dosetter. Når hjemmesykepleien skal inn å ta over ansvar for en pasients legemidler skal det foretas et vedtak basert på pasientens funksjonsevne og mulighet for hjelp fra pårørende. Pasientens fastlege er med i diskusjonen når slikt vedtak fattes.

For å bedre compliance hos en pasient kan legen vurdere legemiddelbehandlingen ved for eksempel å endre til å gi depottablett én gang daglig i stedet for vanlig tablett 2 eller 3 ganger daglig. Farmasøyt på apoteket kan gi råd til endring av legemiddelbehandlingen, men det er legen som tar avgjørelsen om det skal gjennomføres slik endring.

Se hva legen har å si om compliance

Feilbruk av legemidler

Ofte blir legemidlene brukt feil. Det skjer både når pleiepersonale håndterer legemidlene og når pasienter håndterer legemidlene sine selv. Når pasienten selv gjør feil, så er det den enkelte pasients eget ansvar. Har du som pleiepersonale gjort noe feil skal det registreres som avvik. Vanlige feil er for eksempel å ta feil dose, forveksle legemidler eller avslutte behandling for tidlig. Det er også noen som låner legemidler av andre uten å kjenne til om de er forenlig med egne legemidler. Alt helsepersonell som håndterer legemidler har et ansvar for å gi riktig informasjon til pasienten om legemiddelet, ut fra egen kompetanse, slik at feilbruk av legemidler kan unngås.

Se hva legen har å si om legemiddel og feilbruk