2.5. Oppbevaring og holdbarhet av legemidler

legemiddel-16

Medisinrom / Medisinskap

Alle legemidler på en institusjon skal holdes innelåst. Virksomhetsleder skal føre oversikt over hvem som har oppgaver rundt legemiddelhåndteringen som krever adgang til medisinrom / medisinskap. Det skal til enhver tid være mulig å vite hvem som har adgang til legemiddellageret. Istandgjorte dosetter kan låses inne et annet sted, og være tilgjengelig for de som har oppgaver knyttet til utlevering av legemidlene.

Medisinrom / skap skal være såpass store at det er lett å få oversikt over hvilke legemidler man har på lager. De bør også være plassert slik at man kan stå uforstyrret med arbeidet på medisinrommet / i medisinskapet. Medisinskap på vaktrom er veldig ofte en dårlig løsning.

Oppbevarer hjemmesykepleien legemidler for sine pasienter, er det samme krav til medisinrom/skap. I tillegg skal legemidlene oppbevares adskilt for hver enkelt pasient.

Hjemme hos en pasient er det opp til pasienten å bestemme hvor legemidlene skal oppbevares. Her bør dere være rådgivere, og det er viktig å tenke på følgende:

Legemidlene bør ikke være tilgjengelig for uvedkomne, deriblant barn. Det kan være en fordel med låsbart skap også her.

For alle medisinskap gjelder det at de ikke bør stå i fuktig rom som bad og vaskerom. Legemidler bør holdes adskilt fra mat og andre nærings/nytelsesmidler. Dette gjelder spesielt legemidler som må oppbevares i kjøleskap, disse bør oppbevares for eksempel i en egen skuff eller boks.

Temperaturen der legemidler oppbevares bør ikke være høyere enn 25 °C, og ikke ha direkte sollys. Kjøleskapstemperatur skal være 2 – 8 °C.

Holdbarhet

Alle legemidler er fra produsentens side utstyrt med holdbarhetsdato. Legemidler skal ikke brukes når de har passert denne datoen. Årsaken til det er at legemidler kan gjennomgå endringer ved lagring. Det kan være kjemiske reaksjoner i legemiddelet, der virkestoffet kan være ustabilt i kontakt med luft eller fuktighet, og dermed ”bli til noe annet”. Det kan også være fysiske reaksjoner som for eksempel tabletter som er tørket inn og smuldret opp, stikkpiller som er smeltet og lignende.

Legemidler kan utsettes for mikrobiologiske forurensninger, det vil si de kan bli forurenset av mikroorganismer. Spesielt oppmerksom må man være med sterile legemidler (øyesalve/øyedråper og injeksjons-/infusjonsvæsker). Hver gang flasker åpnes vil mikroorganismer komme til. Ofte er disse flaskene konservert, men det er en grense for hvor mye konserveringsmiddelet kan ”ta seg av”. Disse legemidlene har derfor begrenset holdbarhet. Øyedråper/øyesalver skal kun benyttes i 1 måned etter anbrudd. Hetteglass med injeksjonsmedisin som er konservert kan stå i 1 måned. Ikke-konserverte sterile legemidler er laget for én gangs bruk, eller maksimum 24 timer etter anbrudd. Andre salver og oppløsninger kan også bli forurenset av mikroorganismer, og det kan derfor være en fordel å benytte små tuber. Pass også på at ikke samme salvetube tas med inn til flere pasienter.

Legemidler skal alltid oppbevares i originalemballasjen. Unntak fra dette er kun istandgjorte doseringsesker. Med originalemballasje menes den boksen tablettene ble levert i fra apoteket. Det betyr at man aldri skal blande tabletter fra to bokser sammen, for eksempel i den hensikt å spare plass. Ved å blande sammen vil man miste kontrollen med holdbarhetsdatoene. Originalemballasjen er tilpasset legemiddelets kjemiske egenskaper. For eksempel Nitroglyserin resoribletter; ved oppbevaring i annen emballasje eller i åpen skål på nattbord, vil nitroglyserin fordunste fra tablettene i løpet av et døgns tid, og tablettene vil ikke ha forventet virkning.

Alle legemiddelpakninger er merket med riktig temperatur for oppbevaring. De aller fleste skal oppbevares ved romtemperatur opptil 25 °C. Insulin og noen andre legemid­ler skal oppbevares i kjøleskap (2 – 8 °C). Disse vil få forkortet holdbarhet hvis de ikke legges kaldt, ved at de vil ødelegges av fysiske eller kjemiske prosesser. Insulin er et av disse som ødelegges hvis de blir liggende i romtempe­ratur over tid. Likevel vil en insulinpenn som er i bruk være holdbar i den tiden den brukes, inntil 28 dager, selv om den ikke oppbevares kaldt. Mange tror at alle flytende legemidler har det best i kjøleskapet, men det er ikke tilfelle. Noen flytende legemidler kan øde­legges i kjøleskap, ved at stoff i miksturen feller ut som bunnfall, og konsentrasjon eller smak vil endres. Andre flytende legemidler, som antibiotikamiksturer, må oppbevares kjølig. Les på pakken/flasken før du setter legemiddelet på plass.

Legemidler som har utgått holdbarhet, eller som pasienten ikke lenger skal bruke, skal ikke kastes i vanlig søppel, men leveres apoteket for destruksjon. Den som har fått ansvar for å holde orden på medisinrommet bør også ta hånd om dette, men i hjemmetjenesten kan alle som håndterer legemidler få spørsmål om hva brukerne skal gjøre med gamle legemidler. Det bør finnes en rutine for hva dere skal gjøre, men uansett skal dere aldri rydde og kaste legemidler i et hjem uten brukerens samtykke.