B Blod og bloddannende organer

legemiddel-24
Denne gruppen tas med fordi det legemiddelet som medfører flest innleggelser i sykehus finnes her. Legemiddelet det er snakk om er Marevan® (warfarin) som brukes for forebygging av blodpropper.

B01 Antitrombotiske midler

Disse midlene brukes for å forebygge blodpropper (trombose, emboli), de er koagulasjonshemmende og kan deles inn i tre undergrupper.

B01A A Vitamin- K-antagonister

Virkning:Hvordan blodet flyter bestemmes av faktorer som påvirker og motvirker koagulasjonen (at blodet størkner).Vitamin K trengs for å få dannet flere av koagulasjonsfaktorene. Ved å tilføre warfarin hemmer man dannelsen av dem (eks. protrombin) fordi warfarin utkonkurrerer vitamin- K (derav navnet vitamin- K-antagonist). Warfarin vil derfor virke hemmende på dannelsen av blodpropper.

Bivirkninger:

Behandlingen krever tett oppfølging fordi det hele tiden må være kontroll med blodets koagulerende evne. Faren kan være økte blødninger ved skade eller økt risiko for blodpropper ved for sterk effekt. Derfor skal pasienter som får warfarin jevnlig til INR-kontroll hvor man måler blodets koaguleringsevne.

Interaksjoner:

Det finnes andre midler som virker blodfortynnende på annen måte enn warfarin. Det er derfor forbundet med en viss fare å bruk disse legemidlene samtidig. Det man skal være spesielt oppmerksom på er legemidler i gruppen NSAID for eksempel ibuprofen (Ibux®), naproxen (Napren-E®), og diklofenak (Voltaren®). Fullstendig oversikt finnes i Felleskatalogen under M01.

Warfarin kan også påvirkes av en rekke andre legemidler fordi de brytes ned ved hjelp av de samme enzymene i leveren. Dette kan medføre både økt og redusert effekt av warfarin. Det er derfor svært viktig at en pasient som bruker warfarin forteller legen sin om alle andre legemidler vedkommende bruker, slik at man kan ta hensyn til dette ved innstilling av dose. Det har vist seg at naturlegemidler som for eksempel johannesurt (hyperikum) også kan påvirke effekten av warfarin.

B01A B Heparinegruppen

Disse brukes forebyggende før og etter kirurgiske inngrep, og som innledning til warfarinbehandling. Legemidlene kan kun gis som injeksjoner fordi stoffet ødelegges av enzymer i mage- tarmsystemet. Injeksjoner av disse stoffene er en sykepleieroppgave, og bør ikke være en oppgave andre grupper helsepersonell utfører uten helt spesiell opplæring. Eksempel på legemidler i gruppen er Fragmin (dalteparin) og Klexane (enoksaparin).

B01A C Hemmere av blodplateaggregasjon utenom heparin

Det viktigste legemiddelet i denne gruppen er acetylsalisylsyre (ASA) som virker hemmende på blodplateaggregeringen (blodplatenes evne til å klebe seg sammen). De virker derfor blodfortynnende på en annen måte enn warfarin. I store doser virker ASA som et NSAID. Som nevnt overfor er det et problem å bruke disse legemidlene sammen med warfarin, men med spesiell oppfølging kan det likevel forekomme når ASA benyttes i små doser. ASA benyttes også alene som forebygging mot blodpropp.

Vær spesielt oppmerksom når pasienten får warfarin (Marevan)!

B01A E/B01A F Nyere antikoagulantia

Det er de siste årene kommet legemidler på markedet. Disse legemidlene påvirker koagulasjonen på en annen måte enn warfarin og dalteparin, og man har funnet ut at de har like god effekt.

Pradaxa (dabigatranetexilat), Xarelto (rivaroksaban) og Eliquis (apixaban) er blodfortynnende legemidler som reduserer risikoen for dannelse av blodpropp, og brukes for å forebygge slag og systemisk emboli hos pasienter med atrieflimmer(en type uregelmessig hjerterytme) og minst én ytterligere risikofaktor. Disse legemidlene brukes også for å forebygge dannelse av blodpropp i venene etter kne- og hofteprotesekirurgi hos voksne. Ett av legemidlene (Xarelto) kan i tillegg brukes til behandling og forebygging av blodpropper i venene og lungene samt til forebygging av nye hjerteinfarkter etter gjennomgått infarkt. Ingen av legemidlene kan brukes hos pasienter med kunstige hjerteklaffer.

Fordelene med disse legemidlene er at det ikke er nødvendig med individuelt tilpasset dose eller jevnlige INR-målinger, som ved bruk av warfarin. Ulempen kan bl.a. være at effekten av en dose varer kortere enn for warfarin. Det er derfor  viktig å følge doseringen og ta dosene til samme tid hver dag slik at man alltid har legemiddel i kroppen, og dermed oppnår full effekt.