Medlemssider

VELKOMMEN!

Denne nettløsningen er basert på opplæringsheftet Legemiddellære av Cand.pharm Agnes Gombos. Gjennom tekst, video og nedlastbare lydfiler vil du få stoffet presentert på en lettfattelig måte. Nettløsningen er utviklet som en støtte for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i medisinkurs. Den kan også benyttes som selvstudium for deg som ønsker en faglig oppdatering.

legemiddel-04

Legemiddelhåndtering er en omfattende arbeidsoppgave i helsetjenesten. De aller fleste som får hjelp hjemme, i omsorgsboliger og andre botiltak, i sykehjem og i sykehus får også hjelp med sine legemidler. Legemiddelhåndteringens omfang er så stort at det ikke er nok bare å benytte utdannede sykepleiere og vernepleiere til å håndtere dette, også mange hjelpepleiere / omsorgsarbeidere / helsefagarbeidere blir involvert. Samtidig er legemiddelbehandling ofte kompleks, og det kan få alvorlige følger for en pasient dersom noe gjøres feil. Med andre ord, legemiddelhåndtering i kommunehelsetjeneste og i sykehus krever kompetente folk.

Fagforbundet har i mange år påtatt seg et ansvar for å gi sine medlemmer materiell til bruk i opplæring i legemiddelhåndtering, noe opplæringsheftet Legemiddellære er et eksempel på. Jeg har hatt gleden av å være fagansvarlig farmasøyt for heftet siden 2005, og nå også for denne første versjonen av e-læringskurset. Heftet har vært brukt som litteratur i forbindelse kurs der farmasøyter, sykepleiere og leger har undervist.

E-læringskurset gir en nyttig innføring i legemiddellæren, og er et godt verktøy for å holde seg oppdatert innenfor emnet. Blant annet er det utarbeidet quiz til hver del, slik at du kan få prøvd ut egen kunnskap. Og e-læringskurset vil være tilgjengelig for deg selv om du ikke deltar på kurs arrangert av arbeidsgiver.

Vær klar over at det ikke gir automatisk rett til å håndtere legemidler selv om e-læringskurset er gjennomført. Hvorvidt du får oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering er avhengig av arbeidsplassens prosedyrer og interne behov. Mange virksomheter vil fortsatt arrangere egne kurs som du må delta på før du får delta i legemiddelhåndteringen.

Som farmasøyt, med lang erfaring fra kommunehelsetjenesten og apotek, vet jeg at mange kjenner lite til legemidlenes forunderlige verden. Det er en glede for meg å være med å formidle noe av den kunnskapen vi farmasøyter innehar. Jeg vil oppfordre dere til å ta kontakt med farmasøyter på apotek eller lege, hvis dere har spørsmål knyttet til legemidler og legemiddelbruk.

Agnes Gombos

Cand. pharm

 

Kjøp papirheftet