Kan en helsefagarbeider reservere seg for å utlevere medikament? Hun går i lav stilling med korte vakter, sjelden mellom hver gang hun utleverer medikamenter.

Farmasøytens kommentar: Både helsepersonelloven § 4 og lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 4-1 understreker den enkelte helsearbeiders ansvar for å utføre helsetjenester på en faglig forsvarlig måte.

Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for at dette skal være mulig for de ansatte. Hvis hjelpepleieren mener at det ikke er forsvarlig at hun deler ut medisiner, er dette et signal som skal tas på alvor av fagansvarlig/virksomhetsleder.

Virksomhetsleder har ansvaret for å ha gode nok rutiner og prosedyrer i forhold til legemiddelhåndtering. Leder bør, etter Fagforbundets syn, sette pris på ansatte som gir tilkjenne at de ikke mener seg kompetent til å dele ut medisiner.

Før en går til det skritt å nekte/reservere seg, bør en prøve å finne ut om det er andre tiltak som kan løse situasjonen.

Opplæring i legemiddelhåndtering og informasjon om pasientene kan kanskje bidra til at hjelpepleieren blir mer kompetent i forhold til oppgaven med utdeling av medisiner? Saken har også et arbeidsmiljø – messig aspekt. Det å være usikker og bli pålagt oppgaver utenfor sitt kompetanseområde er klart belastende.

Tillitsvalgt kan støtte medlemmet; det er bra at medlemmet er bevisst sin kompetanse og sine faglige grenser, samtidig er det selvsagt også noe med å oppmuntre medlemmet til ta faglige utfordringer og delta i kompetanseutvikling, vel å merke hvis arbeidsgiver legger til rette for det.