Er det grenser for hva en helsefagarbeider/hjelpepleier kan få opplæring med mål om å utføre i forhold til håndtering av medikamenter (injeksjoner; subcutant, intramuskulært, intravenøst)?

Helsedirektoratets kommentar: Virksomhetsleder har ansvaret for at legemiddelhåndteringen er forsvarlig. Det er ingen absolutte bestemte grenser for hvilke kategorier av personell som kan sette en injeksjon. Her må virksomhetsleder vurdere totalbildet, både med hensyn på personalet og hvor kompleks legemiddelbehandling som skjer i institusjonen.

Farmasøytens kommentar: Det bør være strengt vurdert hvem som kan sette injeksjoner. I de fleste tilfeller er injeksjoner brukt ved alvorlige lidelser.

For alle typer injeksjoner kreves spesielt mye kunnskap om legemiddelet som skal gis, og måten det skal settes på.